Fiscaal nieuws

   

Besluit teruggaaf betaalde overdrachtsbelasting gewijzigd


Vergrijpboete voor gebruik kassaprogramma met afroommodule

Als een ondernemer gebruik maakt van een kassaprogramma met software waarmee omzet is te wissen, loopt hij een risico. Als de inspecteur meent dat met die software winst is afgeroomd, zal hij niet alleen de opgegeven winst corrigeren maar waarschijnlijk ook een vergrijpboete opleggen.


Voorstel aanpassing liquidatieverliesregeling gewijzigd

In april 2019 was een internetconsultatie over het initiatiefwetsvoorstel van GroenLinks om de liquidatie- en stakingsverliesregeling aan te passen. Dit heeft geleid tot een paar aanpassingen. Bovendien heeft het kabinet kenbaar gemaakt het wetsvoorstel over te nemen.


Is uw bezwaar met kennisgeving afgedaan? Vorder dwangsom!

Als iemand een bezwaarschrift indient bij de Belastingdienst, moet de inspecteur daarop duidelijk reageren. Als hij het bezwaarschrift met alleen maar een kennisgeving afdoet, telt dit niet als een beslissing. De belanghebbende kan dan van de fiscus een dwangsom vorderen vanwege het niet-tijdig beslissen op zijn bezwaarschrift.


Voor afschrijvingsbeperking geldt ruim begrip aanhorigheid

Als bouwwerken kwalificeren als aanhorigheden van gebouwen, mag een ondernemer in beginsel deze bouwwerken niet verder afschrijven dan tot de bodemwaarde. Volgens Hof Den Bosch moet men het begrip aanhorigheid ruim opvatten voor de toepassing van deze afschrijvingsbeperking.