Publicaties II

Door mr. Marco F.J. van der Wereld LL.M. 21 september 2018

FISCOTIP
Vermogen slim verpakken en daarna overhevelen

Als u geld nalaat of schenkt aan uw kinderen, bedraagt de belastingdruk (afgezien van vrijstellingen) 10 tot 20%. Voor andere begunstigden kan deze oplopen van 18 naar 40%. Wat kunt u doen om deze belastingdruk een stuk te matigen?

Lijfrentegift of lijfrentelegaat

Geen som geld, maar een lijfrente. Door in plaats van geld aan iemand een recht op een periodieke uitkering (welk recht bij overlijden vervalt) te geven, kan handig gebruik worden gemaakt van voordelige fiscale waarderingsnomen.

Voorbeeld.Stel, u wilt uw broer (52 jaar) € 75.000,- schenken. Rechttoe rechtaan kost dat hem circa € 22.000,- belasting, waardoor hij netto circa € 53.000,- overhoudt.

Levenslange lijfrente-uitkering. Als u hem daarentegen een levenslange lijfrente-uitkering toezegt van € 2.500,- per jaar en hem tevens het recht op overdracht en afkoop geeft, wordt de rekensom anders. De belaste waarde van deze lijfrente bij de toezegging bedraagt dan € 30.000,- (factor 12 x € 2.500,-). Daarover is uw broer op dat moment circa € 9.000,- belasting verschuldigd.

Afstorten bij verzekeraar. Zodra uw broer bij het ingaan van de lijfrente u vervolgens verplicht om het lijfrentekapitaal af te storten bij een verzekeringsmaatschappij (waaronder een stichting), komt een bedrag van circa € 75.000,- (globale indicatie) op zijn naam in de lijfrentepolis terecht. Op basis van de huidige lage rentetarieven ligt deze € 75.000,- aanzienlijk boven de fiscale waardering van € 30.000,-. Dat komt doordat in de markt een veel lagere rekenrente wordt gehanteerd dan de rente waarmee de fiscale wetgever rekent (grofweg 1% tegenover 6%).

Polis afkopen. Zou uw broer de polis vervolgens afkopen bij de verzekeraar, dan houdt hij na betaling van belasting € 66.000,- (€ 75.000,- -/- € 9.000,-) over. Dat is € 13.000,- meer dan wanneer u hem het geld rechttoe rechtaan had gegeven. Let op 1. Het is overigens raadzaam om enige tijd te laten zitten tussen de overdracht en de afkoop van de lijfrente bij de verzekeraar om het realiteitsgehalte te onderstrepen. Let op 2.Verder moet er nog rekening worden gehouden met kosten die de verzekeraar zal willen berekenen en met de

renteontwikkeling. Tip. Bovendien hoeft uw broer de lijfrente in box 3 niet tegen de commerciële waarde aan te geven, wat ook een voordeel is. De vermogenssprong ontstaat pas na afkoop in box 3.

Vruchtgebruik van een geldsom

Goed doel. Stel, u wilt uw neef (59 jaar) een bedrag nalaten van € 100.000,-. Als u verder niets regelt, betaalt uw neef daarover € 29.356,- erfbelasting. Bepaalt u daarentegen in uw testament dat uw neef het bedrag renteloos schuldig moet erkennen aan een ANBI, opeisbaar bij zijn overlijden, dan betaalt uw neef over een veel lagere grondslag erfbelasting, namelijk over € 66.000,- (€ 100.000,- x 6% x factor 11). Hij betaalt dan slechts € 19.156,-,

waardoor hij circa € 10.000,- aan erfbelasting bespaart. Let op. Consequentie is wel dat bij het overlijden van uw

 

neef de schuld aan de ANBI door zijn erfgenamen voldaan moet worden, mits uw neef voldoende vermogen nalaat.

Ook voor kinderen

In de voorbeelden is uitgegaan van begunstigden die in het derde tarief zitten, waardoor de besparingen meer tot de verbeelding spreken. Ook bij vermogensoverheveling aan uw kinderen kan er echter gebruik worden gemaakt van de genoemde suggesties en dan met name de lijfrente.

Door vermogensoverheveling op een slimme manier anders in te kleden, bijvoorbeeld als schenking van een lijfrente, kan er gebruik worden gemaakt van specifieke waarderingsnomen in de Successiewet zodat er belasting bespaard kan worden. 

 

Door mr. Marco F.J. van der Wereld LL.M. 31 mei 2018

FISCOTIP

Handig splitsen BV-kapitaal bij echtscheiding

De aandelen in de eigen BV vormen meestal de grootste vermogensbestanddelen waar aanstaande ex-echtgenoten mee moeten ‘dealen’ zodra ze uit elkaar gaan. Eerst flexibel voorsorteren is dan wel zo fijn.

Aanverwante documenten

Besluit van de staatssecretaris van Financiën, 09.03.2018, nr. 2018-27139 [Besluit] Besluit van de staatssecretaris van Financiën, 09.03.2018, nr. 2018-27139

Aandelenkapitaal verdelen

Aandelen zitten in de gemeenschap. Bij ontbinding van het huwelijk gaan alle aandelen in de regel naar de directeur-grootaandeelhouder (DGA). Zijn niet-voortzettende echtgenoot krijgt dan een vordering op de DGA vanwege ‘onderbedeling’. Deze manier van verdelen kan fiscaal geruisloos plaatsvinden.

Uitkoop ex financieren. Toch kunnen er financieringsproblemen ontstaan als het huwelijkse vermogen in de BV zit en de DGA bij de boedelverdeling wordt verplicht om zijn ex uit te kopen.

o In dat geval wordt de DGA min of meer gedwongen om de BV geforceerd dividend te laten uitkeren, waarover hij direct 25% belasting (box 2) moet betalen.

o Of de DGA moet gaan lenen bij zijn BV waardoor gedoe kan ontstaan met het betalen van de (juiste) zakelijke rente.

BV-vermogen opsplitsen

Beleggingsvermogen afsplitsen. Een methode om geforceerde belastingheffing bij een boedelscheiding te voorkomen, is een juridische splitsing met het oog op die boedelverdeling. Hierbij blijft de materiële onderneming achter in de bestaande BV en worden de beleggingen overgeheveld naar een aparte beleggings-BV.

Voorbeeld.Stel dat het vermogen van de BV € 1 miljoen bedraagt, waarvan € 400.000,- beleggingsvermogen en € 600.000,- ondernemingsvermogen. Dan kan de beleggingsportefeuille van € 400.000,- door middel van een juridische splitsing worden overgeheveld naar een nieuwe BV.

Fiscaal geruisloos. Op basis van een recent besluit van de staatssecretaris (nr. 2018-27139) kan een juridische splitsing in het zicht van de verdeling van een huwelijksgemeenschap bij een echtscheiding in principe fiscaal geruisloos plaatsvinden. De aandelen in de bestaande BV (met daarin de onderneming) kunnen dan op naam worden gezet van de DGA en de aandelen in de beleggings-BV op naam van zijn echtgenoot.

 

Hierdoor wordt de onderbedelingsproblematiek een heel stuk gematigd voor de DGA. Zonder splitsing moet de DGA zijn ‘onderbedeelde’ aanstaande ex-echtgenote namelijk voor € 500.000,- financieren, terwijl na de splitsing de onderbedelingsvordering nog ‘maar’ € 100.000,- bedraagt.

Tijdig voorsorteren

De splitsingsfaciliteit geldt niet voor kenbare geconstrueerde kortstondige situaties. Even snel het huwelijksbootje in en uit is er dus niet bij. Bij een wat langere aanloop kan beleggingsvermogen wel fiscaalvriendelijk worden afgesplitst.

Voordeel van een eigen beleggings-BV

Aankoop woning. De echtgenoot die een beleggings-BV ‘meekrijgt’ uit de echtscheiding, heeft de mogelijkheid om een nieuwe eigen woning al dan niet geheel te financieren vanuit de eigen BV. Hij kan dan de rente gewoon in box 1 aftrekken. Een aanvullende hypotheek van de bank, indien nodig, wordt dan ook een stuk makkelijker.

Lenen van de BV. Tevens heeft deze echtgenoot, als zijn beleggingsprofiel het toestaat, de mogelijkheid om te lenen van de BV tegen een betrekkelijk lage rente en te gaan beleggen in box 3.

De aandelen in de BV gaan bij echtscheiding in de regel naar een van beide partners. Door het BV-vermogen eerst te splitsen, ontstaat er meer flexibiliteit en minder gedoe bij de latere boedelverdeling. De staatssecretaris heeft onlangs goedgekeurd dat deze splitsing fiscaal geruisloos kan plaatsvinden.